+ 48 506 611 704      szkolenia@wellcamdent.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020 r.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.szkoleniawellcamdent.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, iż administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TECHNODENT ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca, NIP 7751064435 (zwany dalej „Administratorem).
Dane osobowe zbierane przez NZOZ TECHNODENT za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1 Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi odpłatnej Szkolenie.
  • korzystania z usługi „Lista rezerwowa” w celu wykonania usługi bezpłatnej świadczonej drogą elektroniczną;
  • korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania usługi bezpłatnej świadczonej drogą elektroniczną.
 2. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym lub skorzystania z usługi „Lista rezerwowa”, Użytkownik podaje następujące dane:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • numer prawa wykonywania zawodu (jeśli dotyczy),
  • NIP i nazwę firmy (jeśli dotyczy),
  • adres pocztowy firmy (jeśli dotyczy).
 3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, tj: adres IP komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), w celach bezpieczeństwa oraz identyfikacji niepożądanych automatycznych programów (tzw. „boty”) do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 6. Serwis Internetowy może zawierać linki do innych stron internetowych. NZOZ TECHNODENT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 7. Od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się oni kliknąć, lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie Internetowym. to
 8. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, jednak odmowa podania określonych danych w przypadku składania zamówienia oraz korzystania z usług nieodpłatnych, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika oraz świadczenie na jego rzecz usług.

§ 2 Udostępnianie i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta NZOZ TECHNODENT przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom NZOZ TECHNODENT co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające, np. dostawcy hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy zewnętrzni; świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.).
 2. Dane mogą być wykorzystywane do dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz zoptymalizowania obsługi i analizy statystyk, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę w krajach Unii Europejskiej.
 4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić NZOZ TECHNODENT. Termin przedawnienia wynosi lat 6, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności Prokuratury, Policji, Prezesa UODO, Prezesa UOKiK lub Prezesa UKE Administrator udostępni tym organom wymagane żądaniem dane osobowe.

§ 3 Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Informacje zbierane za ich pomocą pozwalają dostosowywać oferowane przez NZOZ TECHNODENT produkty do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz umożliwiają opracowanie danych statystycznych. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z urządzeń końcowych Użytkowników. Mechanizm cookies uniemożliwia także przedostanie się do urządzeń końcowych niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies sesyjne (które usuwane są z pamięci urządzenia końcowego bezpośrednio po zakończeniu danej sesji przeglądarki lub po wyłączeniu urządzenia) oraz trwałe (które pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia) w celu:
  • tworzenia i analizy anonimowych statystyk korzystania ze Strony Internetowej Serwisu (cookies własne);
  • promocji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  • prezentowania w zakładce „Kontakt” Serwisu Internetowego mapy wskazującej lokalizację miejsca dostarczania usług przez NZOZ TECHNODENT (ul. Dostawcza 14, Łódź), za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 3. Zarządzanie ustawieniami najpopularniejszych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies odbywa się poprzez poniższe linki:
  • Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/change-internet-explorer-privacy-settings)
  • Firefox
  • (http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security)
  • Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836) Opera (http://help.opera.com/Linux/11.01/pl/cookies.html)

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Użytkownik w dowolnym momencie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,
 4. Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy przez NZOZ TECHNODENT.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 • Polityka Prywatności podlega stałej aktualizacji.
 • Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 3 dni o zmianie Polityki Prywatności.
 • § 6 Kontakt

  1. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: iodo@wellcamdent.com