+ 48 506 611 704      szkolenia@wellcamdent.com

Regulamin serwisu internetowego

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez N.Z.O.Z. TECHNODENT za pośrednictwem serwisu internetowego www.szkoleniawellcamdent.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez N.Z.O.Z. TECHNODENT Maria Kostusiak z siedzibą w Łęczycy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie wystąpi nazwa N.Z.O.Z. TECHNODENT, mowa o N.Z.O.Z. TECHNODENT Maria Kostusiak z siedzibą w Łęczycy (99-101), ul. Jana Kilińskiego 4, NIP 7751064435, REGON 610145953, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 3. N.Z.O.Z. TECHNODENT jest uprawniony do organizowania Szkoleń prezentowanych za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 62-000005-002-0004 (zaświadczenie wydane w dniu 20.11.2019 r.), prowadzonego przez OIL w Płocku.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Usługodawca – N.Z.O.Z. TECHNODENT.
 5. Organizator – N.Z.O.Z. TECHNODENT.
 6. Strona Internetowa Serwisu – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.szkoleniawellcamdent.com.
 7. Szkolenie – rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 8. Umowa – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Marii Kostusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą N.Z.O.Z. TECHNODENT; e-mail: szkolenia@wellcamdent.com, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Marii Kostusiak wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
 8. Szkolenia organizowane przez Organizatora przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy dentystów, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych oraz higienistów stomatologicznych.

§ 3 Zamówienia na usługi odpłatne

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Organizatora w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umów o świadczenie usług Szkoleń. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik składa zamówienie na określone Szkolenie, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu, poprzez wybranie przycisku: Zamawiam i płacę. Każdorazowo przed wysyłką formularza zgłoszeniowego Użytkownik jest informowany o cenie brutto, przedmiocie, zakresie, miejscu oraz terminie Szkolenia, a także o osobie prowadzącej Szkolenie oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi Szkolenia. Użytkownik jest ponadto informowany o ilości punktów edukacyjnych, przyznanych mu w razie odbycia danego Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz. 617 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2017 poz. 1923 ze zm.).
 3. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Użytkownik za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu ma możliwość skorzystania z nieodpłatnej usługi Lista rezerwowa,, w konsekwencji czego potencjalnie może dojść do zawarcia Umowy o świadczenie odpłatnej usługi Szkolenie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 5. W wiadomości elektronicznej, o której mowa w §6 ust. 9 niniejszego Regulaminu, w przedmiocie możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usługi Szkolenie przez Użytkownika, który skorzystał uprzednio z nieodpłatnej usługi Lista rezerwowa Organizator podaje Użytkownikowi swoje dane rejestrowe, informacje o cenie brutto, przedmiocie, zakresie, miejscu oraz terminie Szkolenia, a także o osobie prowadzącej Szkolenie oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi Szkolenia, jak również o formie płatności. Użytkownik jest ponadto informowany o ilości punktów edukacyjnych, przyznanych mu w razie odbycia danego Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz. 617 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2017 poz. 1923 ze zm.). Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną usługę. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy.
 6. Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w §3 ust. 5, dołączony jest Regulamin Serwisu Internetowego.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Organizatorowi przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
 8. Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
 9. Materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018 poz.1191), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
 10. Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w trakcie Szkolenia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
 11. Po zakończonym Szkoleniu, Użytkownik otrzymuje od Organizatora pisemne zaświadczenie o odbyciu Szkolenia, przygotowane zgodne ze wzorem wymaganym przez OIL do uznania przysługujących za szkolenie punktów edukacyjnych.
 12. Warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa powyżej w §3 ust. 11, jest uczestnictwo w całości zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia.

§ 4 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Szkoleniu stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Szkolenia zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za Szkolenie:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu jako data Szkolenia);
  b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu jako data Szkolenia).
 4. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 1 Dnia roboczego.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4 Regulaminu, Organizator wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Organizator odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Organizator prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 6. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.

§ 5 Reklamacje

 1. Podmiotem właściwym do zgłaszania i rozpatrywania reklamacji w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie, jak również w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, opisanych w § 6 Regulaminu, jest Organizator. Użytkownik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: szkolenia@wellcamdent.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 6 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Lista rezerwowa.
 2. Usługi wskazane w §6 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
 6. Usługa nieodpłatna Lista rezerwowa polega na umożliwieniu przez Organizatora Użytkownikom dokonanie zapisu na listę rezerwową w sytuacji, gdy na wybrane przez Użytkownika Szkolenia brak jest dostępnych miejsc. Użytkownik wypełnia i przesyła w tym celu dedykowany formularz, udostępniony przez Organizatora.. Po przesłaniu formularza, Organizator potwierdza Użytkownikowi dokonanie zapisu na listę rezerwową, przesyłając wiadomość elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz wiadomość SMS, na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.
 7. W razie zwolnienia się miejsca na Szkolenie, którym Użytkownik był zainteresowany, otrzymuje on od Organizatora informację – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usługi Szkolenie. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi Szkolenie, następuje na zasadach opisanych powyżej, w §3.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Lista rezerwowa jest możliwa w każdym czasie, jednak tylko do momentu zawarcia Umowy o świadczenie usługi Szkolenie i polega na przesłaniu do Organizatora wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Organizatora, w przedmiocie rezygnacji z tej usługi i żądania usunięcia z listy rezerwowej.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 4. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2020 r.